Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Aktualności

Aktualności
Konkurs ofert na dzierżawę budynku przy bramie ZOO
Konkurs ofert na dzierżawę budynku przy bramie ZOO
18.02.2010

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

Zaprasza do składania ofert na dzierżawę i zagospodarowanie budynku usytuowanego przy głównym wejściu na teren Ogrodu Zoologicznego od strony Promenady Jerzego generała Ziętka w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Budynek można obejrzeć po uprzednim ustaleniu terminu wizyty pod nr. telefonu 666-031-128

W dziale administracji dostępna jest dokumentacja budynku, która zostanie wydana oferentowi do prac projektowych i budowlanych w terminie podpisania umowy.


Oferta powinna zawierać :

1. Określenie nazwy Oferenta wraz z aktualnym wypisem z rejestru właściwego dla prowadzonej działalności,

2. Zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu z podatkami,

3. Określenie przeznaczenia obiektu ( planowana działalność w okresie letnim i okresie zimowym ),

4. Deklarację wykonania prac adaptacyjnych na koszt oferenta,

5. Proponowany okres dzierżawy,

6. Proponowaną stawkę dzierżawy za m2 ,

7. Proponowany termin rozpoczęcia działalności.

Dowód wpłaty wadium w wysokości 10.000,- zł na rachunek Ogrodu Zoologicznego nr. 32 8437 0002 0010 0155 1082 0005

8. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.


Preferowane przeznaczenie obiektu - działalność obejmującą łącznie prowadzenie galerii tematycznie związanej z Parkiem i ZOO, punktu informacyjnego , sprzedaży pamiątek związanych z WPKiW oraz ZOO, prowadzenie punktu gastronomicznego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2010r. w kopertach oznaczonych „PROMENADA” w sekretariacie Ogrodu Zoologicznego do godz. 12.00

Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami wyłoni w terminie do 31 marca Oferenta z którym zostanie zawarta umowa. W przypadku uchylenia się wybranego Oferenta od zawarci a umowy wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.

Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru

O wynikach konkursu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru Organizator powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników konkursu na piśmie .


Czy wiesz że
Zamieszkujący Australię dziobak jest rzadkim przykładem jadowitego gatunku ssaka - na tylnej nodze samca znajduje się kolec jadowy. W naszej faunie są dwa jadowite ssaki: rzęsorek rzeczek i rzęsorek mniejszy.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej