Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Ochrona danych

Ochrona danych
Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów, Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie przy ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 Chorzów.
Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: ido@slaskiezoo.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zadań Śląskiego Ogrody Zoologicznego to w szczególności:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, PESEL,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w  dokumentach finansowych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy,
 • realizacji obowiązków Śląskiego Ogrodu Zoologicznego przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw Śląskiego Ogrodu Zoologicznego zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Śląskiego Ogrodu Zoologicznego (marketing bezpośredni), prowadzenia monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, zwierząt oraz mienia,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: banki, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczące usługi techniczne (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych). Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe,
Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

Śląski Ogród Zoologiczny zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Śląski Ogród Zoologiczny, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są pozyskane oraz przetwarzane, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto,
 • posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Czy wiesz że
Największą rybą świata jest rekin wielorybi, który osiąga długość nawet 16 m. Jest on zupełnie niegroźny dla człowieka - żywi się planktonem i drobnymi rybami.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej