Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Regulamin zajęć edukacyjnych

Regulamin zajęć edukacyjnych
 1. Zajęcia edukacyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie prowadzone są według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych, głównie przedszkolnych, szkolnych, uczestników półkolonii oraz słuchaczy tzw. uniwersytetów trzeciego wieku.
 3. Zajęcia edukacyjne są płatne. Grupy korzystające z oferty edukacyjnej ponoszą, niezależnie od opłaty za zajęcia, również opłatę za wstęp do zoo, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wycieczki, z uwzględnieniem stałych lub czasowych promocji.
 4. Jeden opiekun na każde 10 dzieci w wycieczkach szkolnych lub przedszkolnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) ma prawo do bezpłatnego wstępu do zoo. Pozostali opiekunowie (w ilości zgodnej z liczbą opiekunów podaną w karcie wycieczki) zobowiązani są do wykupienia ulgowego biletu wstępu do zoo zgodnie z cennikiem.
 5. Opiekunowie oraz kierownik wycieczki zwolnieni są z opłat za zajęcia edukacyjne. Inne osoby dorosłe uczestniczące w wycieczce (np. rodzice towarzyszący dzieciom) pokrywają opłaty zgodnie z cennikiem.
 6. Ewentualne zniżki i rabaty uzyskane np., jako nagroda w konkursie, nie sumują się ze zniżkami bezpośrednio wynikającymi z cennika.
 7. Wszystkie opłaty wnoszone są w kasie biletowej zoo przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Płatność za zamówione zajęcia edukacyjne w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek zoo - jest możliwa wyłącznie za zgodą Dyrektora Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, udzieloną w odpowiedzi na pisemny wniosek, zawierający dane płatnika, doręczony na adres sekretariatu zoo, co najmniej tydzień przed umówionym terminem zajęć.
 9. W celu rezerwacji zajęć wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej zoo: http://zoo.silesia.pl/zarezerwuj-zajecia. Kopia formularza wysyłana jest automatycznie do osoby dokonującej rezerwacji, na adres podany w formularzu, a jej otrzymanie nie jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu.
 10. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie umieszczonych w nim danych osobowych w celu dokonania rezerwacji i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.
 11. Potwierdzenie rezerwacji następuje następnego dnia roboczego lub w najbliższym możliwym terminie.
 12. Istnieje możliwość wstępnej, telefonicznej, rezerwacji terminu zajęć, przy czym nie zwalnia to osoby rezerwującej zajęcia z obowiązku wysłania formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 9, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia telefonicznego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 13. Zajęcia edukacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku o ustalonych przez ŚOZ godzinach i trwają 60 minut lub 90 minut, w zależności od wybranej formy i tematu zajęć.
 14. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest organizacja zajęć rozpoczynających się o innych godzinach, także po godzinie 15.00 lub w dniu wolnym od pracy. W takim przypadku należy skontaktować się z pracownikami Sekcji Dydaktyki i Promocji przed końcem miesiąca poprzedzającego termin wycieczki, ale nie później niż dwa tygodnie przed planowaną wizytą.
 15. W czasie wakacji letnich oraz zimowych może obowiązywać specjalna oferta edukacyjna, wykraczająca poza przepisy niniejszego regulaminu.
 16. W czasie zajęć edukacyjnych wizerunek uczestników w postaci zdjęć lub materiałów filmowych może być utrwalany wyłącznie za zgodą opiekuna grupy i tylko w celu dokumentacji statutowej działalności zoo. W takim przypadku opiekun grupy zobowiązany jest do dostarczenia prowadzącemu zajęcia stosownego dokumentu, który pobrać można ze strony http://zoo.silesia.pl/edukacja, zawierającego podpisy rodziców lub opiekunów prawnych uczniów biorących udział w zajęciach.
 17. Minimalna liczba osób w grupie (nie licząc opiekunów) to 10. Maksymalnie grupa liczyć może: a) 25 osób w przypadku zajęć warsztatowych dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych, b) 30 osób w przypadku zajęć dla grup starszych, tj. klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół średnich i dorosłych, odbywających się w pawilonie dydaktycznym zoo, c) 35 w przypadku zajęć w całości realizowanych w terenie zoo – niezależnie od wieku uczestników zajęć.
 18. Brak możliwości zapewnienia do obsługi dużej grupy (w której liczba osób przekracza limity podane w pkt.17) więcej niż jednego pracownika jest podstawą do negatywnego rozpatrzenia złożonej rezerwacji.
 19. Grupa zobowiązana jest do oczekiwania na prowadzącego zajęcia przy kasie biletowej zoo lub w innym, ustalonym wcześniej miejscu. Miejsce spotkania podawane jest każdorazowo w wiadomości potwierdzającej rezerwację terminu zajęć.
 20. Godzina podana w formularzu zgłoszeniowym jest godziną rozpoczęcia zajęć, o której grupa  spotyka się z prowadzącym w wyznaczonym wcześniej miejscu. Przy planowaniu dojazdu do zoo, należy uwzględnić czas potrzebny na zakup biletów oraz dotarcie na miejsce zbiórki. W szczególności w przypadku grup młodszych, opiekun grupy powinien dodatkowo zabezpieczyć czas na ewentualny posiłek oraz potrzeby fizjologiczne dzieci.
 21. Rezygnację z umówionych wcześniej zajęć edukacyjnych należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub mailem na adres dydaktyka@slaskiezoo.pl z kopią DW na sekretariat@slaskiezoo.pl. W przypadku zmiany terminu wcześniej umówionej wycieczki, zoo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości organizacji zajęć w innym terminie.
 22. Zoo zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadkach losowych, awarii (np. braku zasilania) itp. O zaistniałej sytuacji zgłaszający zajęcia poinformowany zostanie drogą telefoniczną, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny odwołania zajęć.
 23. Uczestnicy zajęć edukacyjnych pozostają cały czas pod opieką swoich opiekunów. Opiekunowie grup są zobowiązani do pozostania z grupą przez cały czas zajęć i pobytu na terenie zoo, do monitorowania zachowania uczestników grupy oraz dyscyplinowania jej w razie potrzeby.
 24. Odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników ponoszą opiekunowie grupy.
 25. Każdy uczestnik zobowiązany jest do poszanowania mienia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz do przestrzegania regulaminu porządkowego zoo.
 26. Opiekunowie grupy przed wejściem na teren zoo są zobowiązani zapoznać uczestników zajęć z regulaminem, o którym mowa w pkt. 25.
 27. Prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo odmówić ich kontynuowania w przypadku nieodpowiedniego zachowania grupy i braku reakcji ze strony opiekunów.
 28. Spodziewane spóźnienie grupy powinno być zgłoszone pracownikowi Sekcji Dydaktyki i Promocji lub w kasie biletowej zoo. Spóźnienie przekraczające 15 minut może być podstawą do skrócenia lub odwołania zajęć.
 29. Rezerwacja zajęć edukacyjnych stanowi jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin zajęć edukacyjnych w wersji do pobrania (Zarządzenie Dyrektora nr 26/2020 z dn. 01.10.2020)


 

Czy wiesz że
Sokoła wędrownego uważa się za najszybciej latającego ptaka. W czasie polowania, w locie nurkującym jest on w stanie rozwinąć prędkość nawet 300 km/h. Niestety tylko ok. 20% jego pikowań kończy się sukcesem.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej