Śląski Ogród Zoologiczny

Śląski Ogród Zoologiczny

Aktualności

Aktualności
OGŁOSZENIE
23.12.2008

Zarząd Województwa Śląskiego

40-037 Katowice

ul. Ligonia 46


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA SEKCJI AKWARIA – TERRARIA

ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

W CHORZOWIE


  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowane kierunki: biologia, weterynaria, zootechnika,

b) znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz innych przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody (zwłaszcza zwierząt) w Polsce i na świecie,

c) znajomość zoologii, zwłaszcza zagadnień związanych z chowem i hodowlą ryb, płazów i gadów,

d) znajomość Kodeksu Pracy,

e) umiejętność pracy w grupie i kierowania zespołem,

f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

g) nieposzlakowana opinia.


  1. Wymagania pożądane:

a) znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się i prowadzenie korespondencji hodowlanej,

b) prawo jazdy kategorii B,

c) znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),

d) bezkonfliktowy charakter, wysoka kultura osobista,

e) odporność na stres,

f) dyspozycyjność.

  1. Zakres wykonywanych zadań:

a) kierowanie sekcją Akwaria – Terraria w Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie,

b) dbałość o dobre imię i prestiż ŚOZ,

c) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej przez pracowników,

d) planowanie i nadzorowanie zadań wynikających z zakresu działalności statutowej ŚOZ w Chorzowie, w szczególności:

- organizowanie ekspozycji stałych i okresowych różnych gatunków ryb, płazów i gadów,

- hodowla zwierząt, w tym wymiana, zakup i sprzedaż zwierząt,

- podejmowanie działań celem ochrony i ratowania przedstawicieli gatunków ginących poprzez prowadzenie hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem,

- prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami wewnętrznymi,

- uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach na terenie i poza Ogrodem Zoologicznym oraz jego reprezentowanie w ramach udzielonych pełnomocnictw,

- działalność naukowo-badawcza, w tym współdziałanie ze szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi oraz ogrodami zoologicznymi i parkami narodowymi krajowymi i zagranicznymi,

- uczestnictwo w programach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, dotyczących różnych form ochrony przyrody i środowiska, w tym realizowanie programu ochrony środowiska.


  1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) życiorys-curriculum vitae;

c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

f) oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Akwaria - Terraria Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie” na adres: Śląski Ogród Zoologiczny, 41-501 Chorzów, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2009r. Decyduje data stempla pocztowego.


5. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.


6.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.silesia-region.pl. / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46.


Inne informacje:

1. Osoba wybrana w drodze naboru na w/w stanowisko zobowiązana będzie do wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem dostępu do informacji niejawnych.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej oraz Referacie Administracji Personelem Urzędu Marszałkowskiego i można zapoznać się z regulaminem naboru na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego oraz pobrać kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Czy wiesz że
Młode flamingi mają pióra koloru szaro-białego. Dopiero później zaczynają się one przebarwiać na różowo, za co odpowiadają barwniki karotenoidowe znajdujące się w zjadanym przez nie planktonie, głównie w glonach.
Podsumowanie cyklu zagadek przyrodniczych - edycja 2019
02.01.2020
No i nadeszła ta chwila! Kolejna edycja konkursu przeszła do historii.
Sprawdźmy, kto z Was poradził sobie w niej najlepiej.

Czytaj dalej